top of page

СУЧАСНИЙ УРОК

7.jpg
unnamed.png

Сучасний урок іноземної мови у контексті компетентнісного підходу

 

Урок – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції. До хорошого уроку вчитель готується все життя.

                                                                                                                    В. Сухомлинський

          Новий етап у розвитку шкільної освіти пов'язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя, доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і технологіями, які б дозволили йому перебудувати освітній процес відповідно до нових вимог і підходів. Адже традиційними педагогічними технологіями неможливо продуктивно формувати компетентності учнів.

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

 Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти зазначено в Державних стандартах освіти, його реалізовано в «Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів».

Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових, основних, надпредметних) і предметних компетентностей особистості.  

Сучасний урок іноземної мови — це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Тому кожний конкретний учитель визначає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі. 

На сучасному уроці іноземної мови учитель використовує всі можливості учня, його творчий потенціал з метою:

 • активного розумового розвитку учнів;

 • глибокого й усвідомленого засвоєння ними лінгвістичних знань;

 • формування комунікативної компетенції, морально-вольових якостей;

 • виховання мовної особистості.

Сучасний урок:

 • це урок, на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступно;

 • це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються;

 • це урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урок;

 • це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною;

 • це урок, на якому почуваєш себе впевнено.

Характерні ознаки  сучасного уроку:

 • гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;

 • варіативність і гнучкість структури уроку;

 • спрямованість уроку на особливість учня;

 • системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;

 • спрямованість уроку на головне — генералізацію навчання;

 • повне засвоєння нового матеріалу на уроці;

 • оптимізація форм роботи на уроці;

 • економія часу в шкільному навчанні.

 

Якісний сучасний урок — добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей.  Кожен вчитель знає, що такі уроки краще запам’ятовуються учнями, викликають зацікавленість і бажання взяти участь в уроці.

 Ретельна підготовка до уроку іноземної мови - це можливість підвищити його дієвість. Оволодіння мовою здійснюється, насамперед, на уроці. Сучасний урок іноземної мови - це складне утворення. Підготовка і проведення його вимагають від вчителя великої затрати творчих сил. Гарний вступ уроку та позитивна установка на урок с створюють ситуацію захоплення і зацікавленості на уроці.

 На уроці вирішуються багатопланові завдання, використовуються різні організаційні форми роботи: групові, парні, індивідуальні. Урок повинен бути забезпечений відповідними засобами навчання та НМК (навчально-методичний комплекс). Важливим фактором є створення позитивної мотивації до вивчення іноземної мови при глибокому знанні вчителем особистості кожного школяра.

 Таким чином, урок як складне утворення грає вирішальну роль в оволодінні учнями іноземною мовою. Урок іноземної мови вимагає особливо ретельної підготовки. На ньому формуються і розвиваються мовленнєві навички та вміння.

У методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку:

1.       загальнопедагогічні вимоги;

2.       дидактичні вимоги;

3.       психологічні вимоги;

4.       гігієнічні вимоги.

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

(за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)

 • На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.

 • Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

 • Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.

 • Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.

 • На першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів.

У процесі викладання іноземної мови вчитель використовує традиційні методи, які доповнює за допомогою нових тенденцій, що диктує сучасне суспільство. Традиційні методи продовжують ефективно існувати завдяки впливу сучасних підходів і не можуть розвиватися один без одного, тому сучасний вчитель повинен вміти поєднувати і ефективно використовувати їх для ефективного навчання і засвоєння програмного матеріалу учнями сучасної школи.

 

Критеріями ефективності сучасного уроку, які залежать від вчителя є:

 • Майстерність 

 • Якісна методична підготовка 

 • Уміння спілкуватися

 • Розуміння дітей

 • Знання вікових особливостей

 • Любов до дітей 

 • Сучасні технології

 • Інтерактивні форми роботи

 • Творчість

 • Толерантність

 • Креативність

 • Співпраця 

Критерії ефективності сучасного уроку, які залежать від учня:

 • Самомотивація учня

 • Наявність дискусії

 • Розвиток особистості

 • Свідоме ставлення

 • Бажання вчитися

 • Активність

 • Зацікавленість

 • Здібності дитини

 • Підготовка до занять

 • Вміння слухати

 • Здатність отримувати

 • Задоволення від навчання 

Сучасний учитель іноземної мови – учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчальновиховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвитком комп'ютерного інтелекту та усвідомлення, що англійська мова є лідером у міжнародному спілкуванні.

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність інноваційних підходів до викладання іноземних мов у сучасній школі залежатиме від бажання і здатності вчителів скористатися позитивним досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо творчого підходу у навчанні.

slide-0.jpg
001.png
bottom of page